Open main menu

בית המקדש

בית לשם ה' בו הקרבת הקרבנות ואליו עולים לרגל שלש פעמים בשנה. מקומו קבוע לעולם בהר הבית בירושלים. נבנה פעמיים בעבר ונחרב. עם ישראל מצפה לבנינו בשלישית.

ראו גם ערכים:

בית ראשון

בית שני

בית שלישי

אתרים חיצונייםEdit