Open main menu

בית המקדש השני

בית המקדש שנבנה אחרי שוב ישראל מגלות בבל. בשנת ג' ת"ח נבנה בית המקדש השני על ידי עולי בבל. בית שני עמד ארבע מאות ועשרים שנה ונחרב בשנת ג' תתכ"ט.


חמשה דברים היו בבית ראשון וחסרו בבית שני ואלו הם: א. ארון, כפורת וכרובים; ב. אש מן השמים; ג. שכינה; ד. רוח הקודש; ה. אורים ותומים.


אתרים חיצונייםEdit