Difference between revisions of "בית הפרס"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
Line 1: Line 1:
שדה שיש בה ספק טומאת מת, שהיא אב הטומאה מדברי סופרים. לדוגמא: שדה שנחרש בה קבר, הרי זו "בית הפרס", ועפרה מטמא במגע ובמשא, לפי שחוששים שמא גררה עמה המחרשה עצם כשעורה מעצמות המת; ונקראת "בית הפרס" על שם התפשטות הטומאה על כל השדה, מלשון פורס מפה, וכן "ויפרוש את האוהל" {{מקור|(שמות מ, יט))}} תרגומו: ופרס ית פרסא. ויש מפרשים: על שם שנפרסו {{מקור|(נשברו))}} העצמות, והוא מלשון הכתוב {{מקור|(ישעיה נח, ז))}}: "הלא פרוס לרעב לחמך", שעל ידי החרישה נשברו ונתפזרו עצמות מהקבר.
+
שדה שיש בה ספק טומאת מת, שהיא אב הטומאה מדברי סופרים. לדוגמא: שדה שנחרש בה קבר, הרי זו "בית הפרס", ועפרה מטמא במגע ובמשא, לפי שחוששים שמא גררה עמה המחרשה עצם כשעורה מעצמות המת; ונקראת "בית הפרס" על שם התפשטות הטומאה על כל השדה, מלשון פורס מפה, וכן "ויפרוש את האוהל" {{מקור|שמות מ, יט)|כן}} תרגומו: ופרס ית פרסא. ויש מפרשים: על שם שנפרסו {{מקור|נשברו)|כן}} העצמות, והוא מלשון הכתוב {{מקור|ישעיה נח, ז)|כן}}: "הלא פרוס לרעב לחמך", שעל ידי החרישה נשברו ונתפזרו עצמות מהקבר.
  
  

Revision as of 11:31, 5 September 2012

שדה שיש בה ספק טומאת מת, שהיא אב הטומאה מדברי סופרים. לדוגמא: שדה שנחרש בה קבר, הרי זו "בית הפרס", ועפרה מטמא במגע ובמשא, לפי שחוששים שמא גררה עמה המחרשה עצם כשעורה מעצמות המת; ונקראת "בית הפרס" על שם התפשטות הטומאה על כל השדה, מלשון פורס מפה, וכן "ויפרוש את האוהל" (שמות מ, יט)) תרגומו: ופרס ית פרסא. ויש מפרשים: על שם שנפרסו (נשברו)) העצמות, והוא מלשון הכתוב (ישעיה נח, ז)): "הלא פרוס לרעב לחמך", שעל ידי החרישה נשברו ונתפזרו עצמות מהקבר.


ראה גם