Open main menu

בית השמנים

בית השמנים הוא מקום בבית המקדש, בזווית מערבית דרומית של עזרת הנשים, שבו היו שומרים את היין (לנסכים) ואת השמן (למנורה ולמנחות).