Open main menu

בית עושי חביתין

מקום במזרח העזרה, מדרום ל"שער ניקנור", שבו היו לשים ואופים את מנחת החביתין (ראה: מנחת חביתין) של הכהן הגדול, שהיה מביא בכל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב.