Open main menu

בתי אבות

משמרת כהונה, מחלקה של כהנים שעבדה בבית המקדש בְּתּוֹרָהּ במשך שבוע אחד. הכהנים היו מחולקים לעשרים וארבעה משמרות, וכל שבוע היה משמר אחר עובד במקדש; כל משמר נחלק שוב לששה בתי אבות לפי ששת ימות השבוע, ובכל יום היה עובד בית אב אחר, ואילו בשבת היה עובד כל המשמר ביחד; ויש סוברים כי כל משמר היה מחולק לשבעה בתי אבות ולכל בית אב הייתה זכות שמורה כך שרק כל בתי האבות הללו היו חוזרים ועובדים במעגל של תורנות.