גבינות בית אונייקי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גבינות העשויות בכפר הנקרא "בית אונייקי", שיש אוסרים אותם בהנאה, לפי שבכפר זה היו קרבים רוב העגלים לעבודה זרה, ויש חשש שהקרישו את החלב לצורך עשיית הגבינה בקיבת עגל שהקריבוהו לעבודה זרה, ויש מתירים אותם בהנאה, לפי שאותם רוב עגלים, הקרבים שם לעבודה זרה, אינם אלא מיעוט לגבי שאר הבהמות, שאינן קרבות לעבודה זרה, והרי מעמידים גבינות אף בקיבות של שאר הבהמות, הלכך, לדעתם, אין הגבינות אסורות בהנאה, שאין חוששים למיעוט.