Open main menu

גור אריה

ספרו של המהר"ל על פירוש רש"י על התורה.

המהר"ל מתרץ קושיות על רש"י ומביא פעמים רבות ממפרשי רש"י אחרים כגון המזרחי. פעמים רבות הוא חולק על המזרחי.

מהדורות הספרEdit

הספר יצא בשנים האחרונות המהדורה חדשה על ידי הרב הרטמן. הוספו הערות ומראי מקומות וכן שינויי נוסחאות. במהדורה זו יש תשעה כרכים כאשר הכרך האחרון הוא מפתח.