Open main menu

העושה מעשה בתוך רשותו, ובו בזמן, מכח עשיית המעשה, נגרם נזק לחברו, הרי הוא דומה למי שיורה חצים מתוך רשותו ועפו והזיקו במקום אחר. לפיכך אף מי שסובר שנזקים שאדם עושה בתוך רשותו, אין הוא חייב להרחיק את עצמו מהניזק, אלא על הניזק להרחיק את עצמו, מודה הוא ב"גירי דיליה" שעל המזיק להרחיק את עצמו.