Open main menu

דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו

הגדרהEdit

דבר של הקדש, לאחר שנעשתה בו המצוה האמורה בו, פקעה קדושתו ממנו, ואין בו משום מעילה.

מקור וטעםEdit

מקורו ממסכת פסחים כו.

בדינים שוניםEdit

  • אדם שנהנה מ"נסכים", לאחר שירדו לשיתין (ליסודות המזבח, דרך הנקב שהיה בספל שעל המזבח) - לא מעל בהם, לפי שכבר נעשתה מצוותם ופקעה מהם קדושתם.