Open main menu

דרכי הנשימה

תזאורוס לוגיEdit

  • אין משיחין בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לושט מסכת תענית
  • כמין 2 כובעים הם, בשעת הדיבור הקנה נפתח, ובזמן האכילה- הושט (נראה לי שזה כתוב בגמרא איפושהוא)