Open main menu

דרשני:אין ממש בעבודה זרה (185.32.177.60)

ידוע מה שהגמרא אומרת שידעו ישראל שאין ממש בעבודה זרה ולא עבדו עבודה זרה אלא כדי להתיר עריות בפרהסיא ורש"י אמר שיצר הרע של עבודה זרה לא תקפן אלא יצר עריות תקפן ולאחר מכן נאמר שעם ישראל נדבקו לעבודה זרה כלומר שיצר הרע של עבודה זרה תקפן וכמו שהגמרא אומרת שמנשה אמר לרב אשי שאם הוא היה בדור שלו הוא היה רץ לעבוד עבודה זרה ורש"י אמר מפני יצר עבודה זרה שהיה שולט אז חשבתי לחדש שלמעשה עם ישראל עד סוף בית ראשון בטחו בעבודה זרה שהיא תציל אותם מנבוכדנצר אומנם לאחר שנחרב בית ראשון הם הבינו שאין ממש בעבודה זרה ומאז עם ישראל הפסיקו לעבוד עבודה זרה(וכמו שאחז אז סמך על אלוהי דרמשק שיעזרו לו כמו שנאמר בפסוק ויזבח לאלהי דרמשק המכים בו ויאמר כי אלהי מלכי ארם הם מעזרים אותם להם אזבח ויעזרוני והם היו לו להכשילו ולכל ישראל )