הארכת חיים ע"י קטיעת איבר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

הארכת חיים ע"י קטיעת איבר = לחתוך בו אבר = לחתוך לו אבר.

א. ע"פ סנהדרין פד ע"ב: רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא. (להוציא לו קוץ) מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא, (לפתוח כויה להוציא את הליחה ממנה) דילמא חביל, והוה ליה שגגת איסור.

ופוסק בשו"ע יורה דעה רמא ג' מכח גמרא זו: "היה קוץ תחוב לאביו, לא יוציאנו, שמא יבא לעשות בו חבורה. וכן אם הוא מקיז דם, או רופא, לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר, אף על פי שמכוין לרפואה".

ומה שכתב השו"ע ולא יחתוך לו אבר, בפשטות הכוונה לחתוך את כל האבר מהגוף (ולא לעשות חתך באבר) לצורך רפואה כדי להציל את שאר הגוף, וכך משמע משו"ת חלקת יעקב חו"מ סימן לא.

ב. ע"פ שמות רבה פרשה א: ד"א ותחיין את הילדים, יש מהם שראוים לצאת חגרים או סומים או בעלי מומין או לחתוך בו אבר שיצא יפה. וגם כאן משמע לחתוך אבר כדי להציל את כל התינוק שיוכל לצאת וישאר בחיים.