Open main menu

ולטעמיך

ביטוי תלמודי שמשמעו: כלום הדבר מתיישב לפי שיטתך? הפניית הקושיא אל המקשה עצמו, להראות לו שהבעיא קיימת גם לשיטתו.