Open main menu

זאת חנוכה

כינוי ליום השמיני והאחרון של חנוכה. היום השמיני של חנוכה נקרא "זאת חנוכה", לפי שבקריאת התורה ביום זה מסיימים את פרשת הנשיאים ובה הפסוק: "זאת חנוכת המזבח" (במדבר ז, פד).

תבנית:הידעת?/ב' טבת ה'תש"ע