Open main menu

זדון טומאת מקדש וקדשיו

אדם טמא שנכנס במזיד למקדש, או שאכל במזיד קדשים כשטומאתו עליו, שהוא חייב כרת, ואם התרו בו למלקות הריהו מתכפר בעונש מלקות.