Difference between revisions of "זכירת מעשה מרים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
Line 1: Line 1:
מצות זכירת עונשה של מרים, שנאמר {{מקור|דברים כד, ט|כן}}: "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים".
+
מצות זכירת עונשה של מרים, שנאמר {{מקור|דברים כד, ט|כן}}: "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים".
  
  

Latest revision as of 13:40, 5 September 2012

מצות זכירת עונשה של מרים, שנאמר (דברים כד, ט): "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים".


ברמב"ם (הלכות טומאת צרעת פט"ז ה"י) מובא: "ועל ענין זה מזהיר בתורה ואומר: 'השמר בנגע הצרעת', 'זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך'. הרי הוא אומר: התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכתיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר: 'והאיש משה ענו מאוד', ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות".