Open main menu

זמן עצי כהנים והעם

הזמנים הקבועים למשפחות מסויימות להבאת עצים למערכת האש שעל המזבח.


כשעלו בני הגולה, לא מצאו עצים בלשכה, ועמדו שמונה משפחות והתנדבו להביא עצים למערכה בתשעה זמנים קבועים בשנה. משום כך, התנו נביאים שביניהם, שאפילו לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבים משלהם. וכל אותן המשפחות קבעו יום טוב לעצמן כל אחת ביום שמביאה את העצים, והיו מקריבות באותו יום קרבן עולת נדבה.