Open main menu

חודשי הבחנה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

המתנת אשה ספק מעוברת - כגרושה וכאלמנה - שלושה חודשים מלהינשא, כדי שיוודע אם היא מעוברת או אינה מעוברת, לצורך הבחנה בין זרעו של הבעל הראשון לזרעו של הבעל השני, שלא יהיה הולד שתלד ספק בן תשעה חודשים להריונה מבעלה הראשון ספק בן שבעה חודשים להריונה מבעלה השני.

Contents

טעם תקנת חודשי הבחנהEdit

על מי גזרו חודשי הבחנהEdit

גרושה שנמסר לה גט על ידי שליחEdit

בגרושה שנמסר לה גט על ידי שליח ויש פער של זמן בין נתינת הגט מידו של הבעל לידו של השליח, לבין הזמן שבו השליח נתן את הגט לאשה, ...

מחזיר גרושתוEdit

גיורת שבאה להנשא לעניין חודשי הבחנהEdit

עבר ונשא ללא חודשי הבחנהEdit

סמיכה על בדיקות הריון לעניין חודשי הבחנהEdit