Open main menu

חומרא דאתי לידי קולא

חומרא המביאה לידי קולא. לדוגמא: העולם נוהג ללוש לפסח כמויות קטנות, כי בכמות גדולה עלולה העיסה להחמיץ, שכן אין הידיים מספיקות להתעסק בעיסה מכל צדדיה מתוך גודלה, הרי חומרא, אבל על ידי כך העיסה פטורה מהפרשת חלה, כי אין בעיסה את הכמות החייבת בהפרשת חלה, הרי קולא.