Open main menu

קרבן שהיחיד או הצבור חייבים להביא לכפרה במקרים או בזמנים מסויימים. היא קרבן של קדשי קדשים.


Contents

על מה מביאים?Edit

מביאים חטאת על חטא שנעשה בשוגג בלאו שזדונו כרת.

נזיר, יולדת ועוד מביאים קרבן חטאת כחלק מטהרתם.

חטאת יחידEdit

חטאת אדם רגיל מישראל שחטא. מוקרבת על מזבח העולה. דמה ניתן על ארבע קרנות המזבח. נאכלת לכהנים בעזרה.

חטאת נשיאEdit

חטאת שמביא המלך. מוקרבת כמו חטאת יחיד. דיניו מפורטים במסכת הוריות. דורשים עליו את הפסוק "אשר נשיא יחטא" - אשרי הדור שנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו. (ריב"ז, הוריות י:).

חטאות פנימיותEdit

חטאות שדמם מוזה בתוך ההיכל, על מזבח הקטורת ולעבר הפרוכת. כל החטאות הפנימיות נשרפות כליל מלבד האימורים המוקרבים על המזבח.

חטאת כהן משיחEdit

חטאת שמביא כהן גדול שנמשח בשמן המשחה. דיניו מפורטים במסכת הוריות.

חטאת העלם דבר של ציבורEdit

קרבן שמביאים בית דין על הוראה שגויה, וכן נציגי הציבור. דיניו מפורטים במסכת הוריות.

שעירי חטאת של מוספיןEdit

שעירי חטאת שמקריבים בכל המועדים כולל ראש חודש (אך לא בשבת). הוא מובא כדי לכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

מה מביאים?Edit

יחיד שעירה או כבשה
נשיא שעיר
כהן משיח פר
ציבור פר ושעיר