Open main menu

חיטה

הראשונה משבעת המינים. הגידול השני הנפוץ בעולם, אחרי תירס ולפני אורז. החיטה נמנית גם על חמשת מיני דגן.

במקורותEdit

בגמרא (ברכות מ.) אמרו שאין התינוק יודע לקרוא: "אבא ו"אמא" עד שיטעם טעם דגן, כיוון שהו מפתח את בינתו של הילד. לפי שעץ הדעת ממנו אכל אדם הראשון היה חיטה.