Open main menu

חיסיון רפואי

חיסיון רפואי הוא המניעה המוסרית והחוקית של רופא או כל המחזיק במידע רפואי על פלוני לפרסם את אותו מידע בלי לקבל אישור לכך. ההגיון מאחורי חיסיון רפואי דומה לאיסור לשון הרע כדי לשמור על כבודו ופרטיותו של החולה.

תזאורוס לוגיEdit

  • להכניס הקשר כאן

מועד קטן דף ה ע"א: "וטמא טמא יקרא" צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים.