Open main menu

יורה דעה

יורה דעה הטור השני מארבעת הטורים של רבי יעקב בן הרא"ש ושל השולחן ערוך של רבי יוסף קארו. בחלק זה יש 403 סימנים, והוא עוסק בענייני איסור והיתר וכד'. נקרא לעיתים בקיצור יו"ד או יור"ד.

הלכותיו:Edit

מפרשיוEdit

על שולחן ערוך יורה דעה נכתבו פירושים רבים, ביניהם: שפתי כהן-ש"ך לרבי שבתי הכהן, טורי זהב-ט"ז לרבי דוד הלוי סג"ל, פרי חדש- לרבי חזקיה די סילוה, פתחי תשובה, כרתי ופלתי לרבי יהונתן אייבשיץ, כף החיים לרבי יעקב סופר, דרכי תשובה לרבי צבי הירש שפירא ממונקאטש ועוד.

כיוםEdit

כיום, הרוצים להבחן בבחינתו לרבנות, צריכים להבחן על חלקים מיורה דעה, בהלכות תערובות, בשר בחלב, נידה ומקוואות. קטגוריה"ארון הספרים היהודי