Difference between revisions of "כיבוש עולי בבל"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
Line 18: Line 18:
  
  
 
+
==ראו גם==
 +
*[[כיבוש הארץ]]
  
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 23:56, 7 July 2013

חלקי ארץ ישראל שנכבשו על ידי עולי בבל בתחילת בית שני ונתקדשו על ידי עזרא ובית דינו.


כיבוש עולי בבל, הקרוי גם "קדושה שנייה", נחלקו בו תנאים, אם חובת שמירת המצוות התלויות בארץ שהוא מחיל על הארץ, היא מן התורה או מדברי סופרים. כמו כן נחלקו תנאים, אם קידוש זה נתקדש רק לזמן בית שני, או גם לאחר חורבנו.


הרמב"ם פסק כדעת הסוברים, כי כיבוש עולי בבל נתקדש מן התורה, לשעתו ולעתיד לבוא, כיון שנעשה על ידי קניין וחזקה.


יש אומרים, כי בכלל כיבוש עולי בבל נכללים גם המקומות שנכבשו אחרי תקופת עזרא, כגון שישים הערים שכבש ינאי המלך.


תוואי הגבול של כיבוש עולי בבל אינו ידוע בוודאות, ויש שהתנגדו לנסיונות להיעזר בזיהוי היישובים המוזכרים בקשר לגבולות הארץ בספרי (סוף פרשת עקב) ובירושלמי (שביעית פ"ו הלכה א) בשמות הערביים הדומים לשמות אלה, מכיון "שבמשך הזמן נהרסו וחזרו ונתיישבו, ופעמים נעתקו ממקומם הראשון, ופעמים נשתנו השמות".


ראו גם