כל אדם שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שהוא ירא ה', תוכחתו מתקבלת.


"אמר רב חלבו אמר רב הונא: כל אדם שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעין, שנאמר: סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא...". וביאר בילקוט לקח טוב על חומש ויקרא בשם רבי ברוך אפשטיין בעל התורה תמימה: "כי על פי רוב, סיבת הדבר שאין דבריו של אדם נשמעים הוא מפני שחושדים אותו בנטיה ובפניה עצמית. מה שאין כן מי שהוא ירא ה' באמת, הוא בוודאי אומר מה שאומר בתמימות כמו שהוא, ואזל ליה (והלך לו) החשד ממנו, ולכן דבריו נשמעים".