Open main menu

כל לא ידענא, פשיעותא היא

שומר שאומר לבעל הפקדון: "איני יודע היכן הנחתי את הפקדון" - הרי זו פשיעה בשמירת הפקדון. ולכן, אין השומר יכול לומר לבעל הפקדון שימתין עד אשר ימצא את פקדונו, אלא עליו לשלם מיד את ערך הפקדון, לפי שכבר התחייב השומר כפושע בשמירה.