Open main menu

לבלוב

עלה הנמצא בראש ענף הערבה. ערבה שיש בה לבלוב היא הערבה המהודרת לארבעת המינים, ובפרט לאותם אנשים שאינם מבחינים היטב בבדיקת ראש הענף אם הוא קטום, ועל ידי הלבלוב ידעו בוודאות שאין זו ערבה קטומה.