Open main menu

ליפלוג וליתני בדידה

ביטוי תלמודי המשמש פתיחה לקושיה על הסברו של אחד החכמים לדברי המשנה (או למחלוקת תנאים), ומשמעו: אם אמנם הביאור הוא כדבריך, מדוע הבחינה המשנה בין שני עניינים הרחוקים זה מזה, בעוד שהיתה יכולה למצוא הבחנה באותו העניין עצמו? אם זה יסוד הדברים, יכול היה התנא לבטא את החילוק בתוך ההלכה עצמה, ולשם מה הוצרך להביא הלכה שונה כדי ללמד הבדל זה?