Open main menu

לקי כרבא בהדי הוצא

כשם שהכרוב עלול להינזק בשעה שעוקרים את הקוץ הגדל לידו, כך שכניו של רשע עלולים להיפגע בשעה שמענישים את הרשע.