Open main menu

לשכת חשאים

מקום בבית המקדש, שיראי חטא היו נותנים לתוכו כסף לצדקה בחשאי, שלא יוודע שהם נתנו, ועניים בני טובים היו נוטלים מתוכו בחשאי, שלא יתביישו שהם מתפרנסים מן הצדקה.