Open main menu

Changes

אמוראים

478 bytes added, 14:54, 31 May 2012
m
בבבל
'''האמוראים''' הם חכמי ישראל שחיו בארץ ישראל ובבבל במשך שבעה דורות, בין השנים ג'תקפ"ה-ד'ר"ס לבה"ע (225-500 לסה"נ) וערכו את התלמוד הבבלי ואת התלמוד הירושלמי. בערך זה נסדר בקצרה את תקופתם על פי החלוקה לשבעה דורות: באלו שנים חי כל דור, אלו אמוראים חיו בארץ ישראל ואלו בבבל, ואלו מאורעות קרו לעם ישראל בכל אחד מהדורות הללו. 
==כללי==
@ הדגשה בשם החכם מורה שהוא מפורסם יותר.
@ סוגריים על חלק משם החכם מורות שהוא נקרא לפעמים בלי חלק זה של שמו, לדוגמא: רבי שמעון (בן יוחאי) - נקרא גם סתם "רבי שמעון".
@ אות בסוגריים אחרי שם החכם מורה את מספרו הסידורי, לדוגמא: רב כהנא (ב) - הוא רב כהנא השני.
==אמוראים דור 1ראשון=='''השניםשנים:''' ג'תתקפה-ד'כ 225-260 ===ארץ בארץ ישראל===[[רבי אפס]], [[רבן גמליאל (בן רבי)]], [[רבי חנינא (בר חמא)]], [[רבי חייא]], [[בר קפרא]], [[רבי יהושע בן לוי]], [[רבי ינאי]], [[רבי חזקיה ברבי חייא]]. ===בבלבבבל===
רב (בא מארץ ישראל, בן אחיו ובן אחותו של רבי חייא), שמואל, אבוה דשמואל, רב שילא, קרנא, רב יחזקאל, רב מנשיא, רב לוי, רב חנן מנהרדעא, רב אדא בר אהבה, רבה בר אבוה, מר עוקבא (ריש גלותא), רב כהנא (א), רב אסי דהוצל, לוי.
 ===מאורעותעם ישראל===
פפא בר נצר מחריב את נהרדעא (ד'יט 259).
החברים (בית ססן) כובשים את בבל מהפרתים (ג'תתקפו 226).
==אמוראים דור 2שני=='''השניםשנים:''' ד'כ-ד'נ 260-290 ===ארץ בארץ ישראל==='''[[רבי יוחנן''' ]] (מסדר את התלמוד הירושלמי), '''[[ריש לקיש''' ]] (בעל אחותו של רבי יוחנן), רבי יהודה נשיאה, רבי הושעיא, רבי יוסי בר חנינא, רבי שמלאי, רבי שמעון בן פזי (רבי סימון), רבי שמואל בר נחמן, רבי אליא. ===בבלבבבל==='''[[רב יהודה''' ]] (בר יחזקאל), '''[[רב נחמן''']] בר יעקב (חתנא דבי ריש גלותא, לפי התוספות, <makor>בבלי גיטין לא ע"ב)</makor>, '''[[רב חסדא''']], '''[[רב הונא''']], רב המנונא, חייא בר רב, רב ירמיה בר אבא, רב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא, רב עינא, רב מתנה, רבה בר אבוה, רב חייא בר יוסף, רב חייא בר אשי. ===מאורעותעם ישראל===
רב יהודה (בר יחזקאל) מעביר את הישיבה מנהרדעא לפומבדיתא אחרי חורבן נהרדעא (ד'כב 262).
==אמוראים דור 3שלישי=='''השניםשנים:''' ד'נ-ד'פ 290-320 ===ארץ בארץ ישראל==='''[[רבי אמי''']], '''[[רבי אסי''']], '''[[רבי זירא''']], '''[[רבי אבהו''']], רבי אליעזר אלעזר (בן פדת), רבי אחא בר יצחק, רב הונא רבא, רבי ירמיה, רבי אבא בר ממל, רבי יצחק נפחא, עולא, רבי חייא בר אבא, רבי יעקב בר אידי, רבי חייא בר רב, רבי אבא דמן עכו, רבי אבדימי דמן חיפה, רבי יצחק בר נחמן. ===בבלבבבל==='''[[רבה''']], '''[[רב יוסף''' ]] (בר חייא), '''[[רב ששת''']], רב עמרם , רב נחמן בר יעקב (ריש גלותא), רב הונא בר חייא, רבה בר רב הונא, רב יצחק בריה דרב יהודה, רב יוסף בר חמא, מר זוטרא בריה דרב נחמן, רב אחא בר יעקב. ===מאורעותעם ישראל===
מוציאים את הכותים מכלל ישראל.
==אמוראים דור 4רביעי=='''השניםשנים:''' ד'פ-ד'קכ 320-360 ===ארץ בארץ ישראל===
רבי יעקב בר אחא, רבי אבדימי דציפורין, רבי יוסי, רבי חגי, רבי יונה, רבי יוסי ברבי בון, אבימי בריה דרבי אבהו, רבי יודן אבוי דרבי מתניה, רבי יצחק בן אלעזר, רבי אחא.
 ===בבלבבבל==='''[[אביי''' ]] (בן אחיו של רבה), '''[[רבא''' ]] (חתנו של רב חסדא), [[רב נחמן בר יצחק]] (חתנא דבי ריש גלותא, לפי רש"י, גיטין לא ע"ב), מר זוטרא , רב דימי מנהרדעא, רב זביד מנהרדעא, רב פפא בר שמואל, רב יצחק אבדימי, רב מתנה, רב אחא בריה דרב איקא, רב אידי בר אבין, רבה בר עולא. ===מאורעותעם ישראל===
מרד ציפורי וחורבנה (ד'קיא 351).
הלל מתקן את סדר העיבור (ד'קיח 358).
==אמוראים דור 5חמישי=='''השניםשנים:''' ד'קכ-ד'קס 360-400 ===ארץ בארץ ישראל===
רבי מנא (דציפורין), רבי חייא דציפורין, רבי פנחס בר חמא, רבי תנחום בר אבא, רבי מתניה, רבי שמעון ברבי יוסי בר בון, רבי אושעיא בר שמאי, רבי פנחס בר חמא, רבי יוסי (בר אבין).
===בבל===
'''רב פפא''' (בר חנן), '''רב זביד''', רב משרשיא, רב הונא בריה דרב יהושע, רב חמא מנהרדעא, רב שימי מנהרדעא, רב ביבי בר אביי, רב אחא בר הונא, רב מרי, רב אידי בר מתנה, רב הונא בר מנוח, רב שישא בריה דרב אידי, רב כהנא (ב).
==אמוראים =בבבל===[[רב פפא]] (בר חנן), [[רב זביד]], רב משרשיא, רב הונא בריה דרב יהושע, רב חמא מנהרדעא, רב שימי מנהרדעא, רב ביבי בר אביי, רב אחא בר הונא, רב מרי, רב אידי בר מתנה, רב הונא בר מנוח, רב שישא בריה דרב אידי, רב כהנא (ב). ==דור 6שישי=='''השניםשנים:''' ד'קס-ד'ר 400-440 ===ארץ בארץ ישראל===
רבי חנינא דציפורין.
 ===בבלבבבל==='''[[רב אשי''' ]] (מסדר עם רבינא ב את התלמוד הבבלי), רבינא (א), מר זוטרא, רב אחא בריה דרבא, מרימר, אמימר, רפרם (א, בר פפא), רב כהנא (ג), רב גביה מבי כתיל, מר זוטרא בריה דרב מרי. ===מאורעותעם ישראל===
גברו הגזירות בארץ ישראל ורבים מהאמוראים ירדו לבבל.
ביטול הנשיאות (ד'קפט 429).
==אמוראים דור 7שביעי=='''השניםשנים:''' ד'ר-ד'רס 440-500 ===בבלבבבל==='''[[מר בר רב אשי''']], [[רב אידי בר אבין]], רב נחמן בר רב הונא, [[רבה תוספאה]], [[רבינא ]] (ב, בר הונא), [[רב אדא בר מניומי]], [[רפרם ]] (ב), [[רב רחומי]], רב סמא בריה דרבא, רבי יוסי, [[מר בריה דרבינא]]. ===מאורעותעם ישראל===
חתימת התלמוד הבבלי (ד'רפה 525).
==ראו גם==* [[תנאים]]* [[תנאים ואמוראים - סידור אלפבתי]] {{סדרה|הקודם=[[תנאים]]|הבא=[[סבוראים]]|רשימה=השתלשלות התורה שבעל פה}} [[קטגוריה:עם ישראלאמוראים|*]][[קטגוריה:גדולי ישראלהשתלשלות התורה]]