Changes

Jump to navigation Jump to search

ציצית

20 bytes removed, 13:48, 11 February 2009
m
הורדת סוגריים מתבנית:מקור
==מקור וטעם==
'''מקורו''' מהפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" {{מקור|(במדבר טו-לח)}}.
'''במהות המצווה''' הסתפק הגר"א וסרמן האם המצווה היא ללבוש את הציצית (פעולה), או להיות לבוש בה (תוצאה) {{מקור|(קובץ שיעורים כתובות רנ מסתפק, ומוכיח מהמשנה ברורה שהמצווה בפעולה)}}.
'''בחפץ המצווה''' כתב הקהילות יעקב {{מקור|(יבמות ד)}} שהמצווה רק על הציצית עצמה (ולא על כל הבגד), אך מדבריו שם משמע שיש חולקים וסוברים שהמצווה על כל הבגד.
'''במניין ארבעת הציציות''' כתב הגר"ש שקאפ {{מקור|(בבא מציעא ז ד"ה ובעיקר)}} שהן שיעור ככל השיעורים, ולא שבכל כנף צריך להטיל ציצית.והרוגאצ'ובר חקר האם ארבע כנפות הן מציאות אחת, או ארבעה פרטים שמצטרפים {{מקור|(מפענח צפונות ט-ח)}}.'''היא מצווה קיומית''', דהיינו שרק אם לובש ארבע כנפות מתחייב להטיל בהן ציצית (ולא כמצה, למשל, שהיא מצווה חיובית)<ref>את הגדרותיהם של מצווה קיומית ומצווה חיובית ביארנו בערך [[מצוות קיומיות#הגדרה]].</ref>. ונחלקו האחרונים בגדרה, וכן בגדר שאר המצוות הקיומיות, האם גדרה הוא שאסור ללבוש ארבע כנפות בלי ציצית (שלילה), או שכאשר לובש ארבע כנפות יש מצווה להטיל ציצית כשאר כל מצווה, וכמו מצוות מצה (חיוב) {{מקור|(שערי יושר ג-יט ד"ה ואם: בדעת המנחת חינוך - שלילה, דעת עצמו - חיוב)}}.
==החוטים והקשרים==
=== חקירות בעניין הקשירה ===
'''במניין שמונת חוטי הציצית''' חקר הגר"ח האם הוא מניין (שצריך שמונה) או שזוהי צורת הציצית (שיקרא "גדיל גדילים") {{מקור|(גר"ח סטנסיל שמ)}}.'''בקשר של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם צריך שהציצית תהיה קשורה או שאסור שהחוטים יהיו נפרדים {{מקור|(מפענח צפונות ו-כו)}}.'''בקשר העליון של הציצית''' חקר הרוגאצ'ובר האם הוא כדי שהציצית תתחבר לבגד או כדי שחוטי הציצית יתחברו זה לזה {{מקור|(צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"ב ד"ה קשר של ציצית)}}.
==פרטי הדין==
'''בחינוך למצוות ציצית''' כתב הברכת אברהם {{מקור|(סוכה מב. סימן "חינוך לציצית" ב)}} שהחינוך הוא לקיים את המצווה, ולא שלא לבטלה.

Navigation menu