Changes

Jump to navigation Jump to search

ברכת החמה

1,284 bytes added, 09:21, 24 March 2010
m
קישורים חיצוניים
הרואה חמה בתקופתה וכו' אומר ברוך (אתה ה' אלוקנו מלך העולם) עושה (מעשה) בראשית. ואימת הוי? אמר אביי כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע (ברכות נט:).
פירושו: מברכים את ברכת החמה כל 28 שנה כאשר מתחיל המחזור, בתקופת ניסן בלילה שבין יום שלישי לרביעי( "בתקופתה" משמע כשהיא במקום שחוזרת לתחילת היקפה, היא שעת תליית המאורות ברקיע בעת הבריאה, שמאז התחילה להקיף ולשמש).
וכן נפסק להלכה.
שהעולם נברא בא' בניסן, ולא בא' בתשרי).
ונבאר זאת: בכל שנת חמה השמש מסיימת כדור הארץ מסיים הקפה סביב כדור השמש (בעבר חשבו שכדור הארץ עומד במקום והשמש נעה סביבו, והיום אנו יודעים בבירור שההפך הוא הנכון, אך לענייננו אין זה משנה).
אורכה של שנת החמה הוא ¼365 יום לערך
(סיום שנת החמה מכונה בהלכה "[תקופת ניסן]").
==הברכה להלכה==
אע"פ שהדגשנו שבריאת המאורות היתה בתחילת ליל רביעי, את הברכה מברכים בתחילת היום, כדי שיוכלו לראות את השמש. יש מברכים ברכת החמה מיד עם הנץ החמה, ותפילת שחרית מקדימים להתפלל לפני הנץ; ויש מבררכים בנץ ואחר כך מתפללים תפילת שחרית; ויש שמתפללים כותיקין ולאחר תפילת עמידה מברכים. אפשר לברך אותה עד סוף שעה שלישית מתחילת היום ("[[זמני היום|זמן קריאת שמע]]"). נוהגים להוסיף לברכה עוד מספר פרקי תהיליםופסוקים.יש נוהגים לעלות על הגג ולברך.יש מחלוקת אם יכולות הנשים לברך ברכת החמה, ולפי דעת מרן ה[[בן איש חי]] זצ"ל - יברך אחד מהגברים ויוציא בברכתו את כל הנשים.
==חוסר הדיוק באורך שנת החמה==
==קישורים חיצוניים==
''נוסח הברכה:'''
*[http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf93/birkatHamaA.pdf נוסח אשכנז וספרד]
*[http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf93/birkatHamaS.pdf נוסח עדות המזרח]
'''סדר ברכת החמה'''
* [http://www.news1.co.il/Archive/0018-D-36659-00.html?tag=20-15-38 הסבר פשוט לעניין הברכה] מאת [[הרב צבי כהן]] שליט"א
* [http://www.makorkids.co.il/browse_results.asp?newscatid=0&q=הרב%20יוסף%20צבי%20רימון&searchtype=articles הסבר לילדים על ענין הברכה] מאת [[הרב יוסף צבי רימון]] שליט"א
*[http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-14966bbc4c77021004.htm ברכת החמה מצפים לגאולה באתר מקו]
:*[http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf93/birkatHamaA.pdf נוסח אשכנז וספרד]
:*[http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf93/birkatHamaS.pdf נוסח עדות המזרח]
*{{ישיבה|קישור=/midrash/Hmidrash.aspx?cat=1086|תיאור=ברכת החמה}}
*[http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=673 ברכת החמה] באתר "דעת"
* [http://www.kaduri.net/Index.asp?ArticleID=1431&CategoryID=302&Page=1 ברכת החמה אצל הסטייפלר זצ"ל]
*[http://hl.ios.st/Front/NewsNet/reports.asp?reportId=265476 עובדות ואנקדוטות על ברכת החמה]
* [http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2572723&forum_id=19616 רשימת ספרים על ברכת החמה]
* [http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94&action=edit&section=7 הערך "ברכת החמה" בוויקיפדיה]
[[קטגוריה:שבת ומועד]]
[[קטגוריה:סדר היוםברכות]]

Navigation menu