Changes

Jump to navigation Jump to search

שולחן ערוך

635 bytes added, 01:11, 5 June 2009
מפרשיו
לספר נכתבו פירושים רבים. אנו נביא את המפורסמים שבהם:
* [[משנה ברורה]] - נכתב בידי ה[[חפץ חיים]] (רבי ישראל מאיר הכהן מראדין) על האורח חיים. כולל ביאור מקיף ובירורי יותר בשם "ביאור הלכה" וחלק של המקורות - "שער הציון". נחשב ע"י רבים כפוסק היסודי של מנהגי אשכנז בימינו למרות שאין זה מוסכם לגמרי.
* [[מגן אברהם]](מג"א).
* [[טורי זהב]](ט"ז).
* [[ספר מחצית השקל]].
* [[שפתי כהן]] (ש"ך) - נכתב בידי הרב שבתאי הכהן רפפורט.
* [[ביאור הלכה]] - נכתב גם הוא בידי החפץ חיים על האורח חיים, ובו הוא מברר בפירוט יותר דינים מורכבים.
* [[נתיבות המשפט]]- עוד אחרון קלאסי. מתפלפל רבות עם קצות החושן שהיה בן דורו.
* [[קצות החושן]] - על ה"חושן משפט". הספר נחשב כאחד מהאחרונים הקלאסיים הנלמדים בעולם הישיבות ומתאפיין בעיון ופלפול עמוק. המחבר כתב גם עוד ספרי פלפול וביאור יסודיים כמו [[שב שמעתתא]]. על השגות "נתיבות המשפט" הוא משיב בחיבורו "משובב נתיבות".
* [[אבני מילואים]].
* [[חלקת מחוקק]].
* [[ערוך השולחן]].
== קיצור שו"ע ==
מבוקר
126
edits

Navigation menu