Changes

Jump to navigation Jump to search

אחרונים

1,658 bytes added, 21:17, 24 June 2009
no edit summary
ה[[פוסקים]] מתקופת ה[[בית יוסף]] ואילך, עד ימינו.
האחרונים התעסקו וכתבו פירושים סביב ה[[שולחן ערוך]].== נושאי כלים לשו"ע ==
האחרונים התעסקו וכתבו פירושים סביב ה[[שולחן ערוך]]. פירושים אלה נקראים "נושאי כלים" לשולחן ערוך. אחרונים מפורסמיםשכתבו על השו"ע: [[ש"ך]], [[ט"ז]], [[קצות החושן]] (ל[[חושן משפט]]), [[נתיבות המשפט]] (לחושן משפט), [[משנה ברורה]] (ל[[אורח חיים]]). ספרים נוספים רבים נכתבו על פי סדר השו"ע, לדוגמא [[ערוך השולחן]]. == ספרי הלכה מרוכזים == ספרים רבים נכתבו בידי האחרונים, בעיקר בדורות האחרונים על מנת להביא הלכה תמציתית לשולחן היהודי. ביניהם ספרי [[קיצור שולחן ערוך]], [[שמירת שבת כהלכתה]] (על הלכות [[שבת]], לרב נויברט), [[פניני הלכה]] (לרב אליעזר מלמד). == ספרי עיון == בתקופת האחרונים התפתחו הישיבות ודרכי הלימוד הנוהגות עד היום. ספרים רבים פתחו את שיטת העיון. יש ספרים שנכתבו כספרי הלכה, אך עוסקים בפלפול ודיון עיוני ונלמדים רבות בישיבות, כמו הספרים [[קצות החושן]] ו[[נתיבות השולחן]] הנחשבים לאחרונים קלאסים בעיון. ראשי ישיבות רבים פרסמו ספרי שיעורים שהעבירו בישיבותיהם, ביניהם מפורסמים [[הרב יצחק אלחנן]] הי"ד ([[קובץ שיעורים]]), [[הרב שמעון שקופ]], וכמובן בעל שיטת הלימוד הבריסקאית - [[הרב חיים מבריסק]].  [[קטגוריה: אחרונים]]
מבוקר
126
edits

Navigation menu