Changes

Jump to navigation Jump to search

עץ הדעת

454 bytes added, 21:50, 24 June 2009
שימוש בתבנית מקור
'''עץ הדעת''' הנקרא גם '''עץ הדעת טוב ורע''' הוא עץ שלפי ציווי ה' נאסר לאכול ממנו, העץ ממוקם בגן ב[[גן עדן]]
==מהו פרי עץ הדעת==
 בשאלה מה פריו של עץ הדעת נחלקו תנאים({{מקור|בבלי:ברכות מ א$בבלי ברכות מ, א}}, {{מקור|בבלי:סנהדרין ע א$בבלי סנהדרין ע, א}}): *לפי [[רבי מאיר ]] - גפן, שהיין מביא יללה על האדם.*לפי [[רבי יהודה ]] - חיטה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.*לפי [[רבי נחמיה ]] - תאנה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר ({{מקור|תנ"ך:בראשית ג ז$בראשית ג, ז}}) "ויתפרו עלה תאנה". 
==מהות העץ==
 
מסביר בית הלוי על בראשית פרק ב: "ואפשר דזהו ביאור עץ הדעת טוב ורע ופירושו דהדעת סובר שהוא טוב ובאמת הוא רע. ואפשר זה העץ היה טבעו שהאוכל ממנו תשיגנו מדה זו ויבלבל שכלו בזה"
מבוקר
126
edits

Navigation menu