Changes

Jump to navigation Jump to search

אין מעברין את השנה בשביעית

178 bytes added, 21:59, 24 June 2009
שימוש בתבנית מקור
אין מוסיפים חודש שלושה - עשר לשנת השמיטהה[[שמיטה]] ({{מקור|בבלי:סנהדרין יב א$בבלי סנהדרין יב, א}})== הטעם == בטעם הדבר נחלקו הראשוניםה[[ראשונים]]: לדעת [[רש"י ]] הטעם הוא, כדי שלא להאריך את זמן איסור עבודת הקרקע בשביעית. לדעת הרמבה[[רמב]] הטעם הוא, כי אם תעובר השנה, יתווסף חודש שבו יוכלו העם ללקוט את ספיחי שביעית המופקרים, ויהיה חשש שכל השדות יבוזו, ולא תשאר תבואה כדי הקרבת [[מנחת העומר וקרבן ]] ו[[קרבן]] [[שתי הלחם]]== מתי מעברים בכל זאת == לדעת הרמב"ם, לא אמרו שאין מעברין את השנה בשביעיתב[[שביעית]], אלא כאשר העיבור צריך להעשות לצורך תיקון הדרכים והגשרים בשביל עולי רגלים, אבל אם השנה הייתה ראויה להתעבר מפני התקופהה[[תקופה]]<ref>. בין על תקופת תמוז שמתעכבת ונמשכת, ונמצא שאין תקופת תשרי נופלת עד עבור החג; בין על תקופת טבת שנמשך זמנה עד ט"ז בניסן, ונמצא שהבאת העומר תחול בתוך תקופת טבת.</ref>, או מפני האביב<ref>. שהתבואה לא הבשילה, והתורה אמרה: "...בחודש האביב".</ref>, או מפני פירות האילן<ref>. שאם מתאחר בישולם לאחר חג השבועות - מעברים, לפ</ref>, אזי מעברים את השנה גם בשביעית.
==הערות שוליים==
מבוקר
126
edits

Navigation menu