Changes

Jump to navigation Jump to search

תלמוד ירושלמי

9 bytes added, 15:00, 15 July 2009
תקופת הגאונים
מסדר הבראשית רבה (שנערך בתקופות הסבוראים, הגאונים ותחילת הראשונים) השתמש במקומות רבים בתלמוד ארץ ישראלי שדומה בעיקרו לתלמוד הירושלמי שלנו (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 573).
יש להעיר שכל הידיעות על הירושלמי עד תחילת תקופת הראשונים (שנת לפני 1000 שנה בערך) מועטות, וחלק מהן הן השערות. ורק מתקופת הראשונים והלאה יש בידינו ידיעות מדויקות (מבוא לתלמוד ירושלמי כת"י ליידן אות א).
===תקופת ה[[ראשונים]]===
Anonymous user

Navigation menu