Changes

Jump to navigation Jump to search
דף חדש: זה לא ערך אנציקלופדי, זה ערבוב של ידיעה עיתונאית והספד. חוץ מהעובדה שיש פה נימה אישית ולא אובייקטיבית. …
זה לא ערך אנציקלופדי, זה ערבוב של ידיעה עיתונאית והספד. חוץ מהעובדה שיש פה נימה אישית ולא אובייקטיבית. אי אפשר לכתוב "יש לי עוד הרבה מה להאריך" וכדומה. גם "עלינו לזכור ולשים אל ליבנו, להתחזק וכדו'" אינם שייכים לערך באנציקלופדיה אלא שייכים למאמר התעוררות.

ערך כזה צריך להראות כך:

* תולדות הרב... ילדותו, לימודיו, מעשיו כמקובל.
* הערכתו בחוגים שונים... חב"ד, ספרדים, חסידים וכו'.
* פטירתו...
* מתורתו... --~~::~~==
מבוקר
126
edits

Navigation menu