Changes

Jump to navigation Jump to search

ברכת החמה

204 bytes added, 10:39, 5 August 2009
הרואה חמה בתקופתה וכו' אומר ברוך (אתה ה' אלוקנו מלך העולם) עושה (מעשה) בראשית. ואימת הוי? אמר אביי כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע (ברכות נט:).
פירושו: מברכים את ברכת החמה כל 28 שנה כאשר מתחיל המחזור, בתקופת ניסן בלילה שבין יום שלישי לרביעי( "בתקופתה" משמע כשהיא במקום שחוזרת לתחילת היקפה, היא שעת תליית המאורות ברקיע בעת הבריאה, שמאז התחילה להקיף ולשמש).
וכן נפסק להלכה.
מבוקר
157

edits

Navigation menu