Changes

Jump to navigation Jump to search

מסכת פאה

1,017 bytes added, 18:47, 4 December 2011
no edit summary
'''מסכת פיאהפאה''' היא ה[[מסכת]] השנייה השניה ב[[סדר זרעים]]. ככל המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת [[ברכות]]) על מסכת זו אין [[תלמוד בבלי]] אלא רק [[משנה]], [[תוספתא]] ו[[תלמוד ירושלמי]]. המסכת עוסקת בבמצוות [[מצווה|מצוותפאה]] פאה (הקצאת חלק מהקמה ב[[שדה (חקלאות)|שדה]] (בשדה עוד לפני הקציר) , עבור עניי העםהעניים) ושאר [[מתנות עניים]]. במסכת מפורטות ההלכות הקשורות במצווה, כמו למי מותר לקחת מהפיאהמהפאה, מה גדלו של החלק שצריכים להקצות לפיאהלפאה, מתי מותר לעניים לקחת מהפאהוכדומהמהפאה וכדומה. בתלמוד הירושלמי ב[[תלמוד ירושלמי|תלמוד ירושלמי]] הפרק הראשון של מסכת זו כולל בתוכו הלכות [[תלמוד תורה ]] ו[[איסור לשון הרע|לשון הרע]] ועיקרו כולל דברי [[מוסר]].
==מיקומה של המסכת==
מסכת פיאה פאה ממקומת בסדר המסכתות לאחר [[מסכת ברכות]]. ה[[רמב"ם]] (בהקדמתו ב[[הקדמות הרמב"ם למשנה|הקדמתו לפירוש המשניות) ]], מסביר שמסכת פיאה פאה היא הראשונה אחר מסכת ברכות ב[[סדר בסדר זרעים]], העוסקת הב[[מצוות התלויות בארץ]], מכיוון שמתנות העניים ניתנות עוד בשעת הגידול, בעוד המצוות האחרות התלויות בארץ חלות לאחר הקציר או איסוף הפרי. עם זאת, ישנם המסבירים את הסדר של כל המסכתות ב[[משנה]] לפי אורכםאורכן ([[הרב ראובן מרגליות]] בספרו "יסוד המשנה ועריכתה"), הגם שסדר זה אינו עובד בסדר זרעיםולפי דעה זו, מסכת פאה, הכוללת שמונה פרקים ממוקמת לאחר מסכת ברכות הכוללת תשעה פרקים.  
==פרקי המסכת ותוכנן במשנה==
#'''אלו דברים''' - שיעור הפאה, אלו גידולים חייבים בפאה.
#'''אלו מפסיקין''' - מה נחשב לשדה נפרד לפאה?, קצירת חצי שדה
#'''מלבנות''' - המשך מה נחשב לשדה, גודל שזה מינימלי לעניין מצוות שונות
#'''הפאה''' - לקיחת הפאה, התחלת דיני [[לקט]]#'''גדיש''' - המשך דיני לקט, התחלת דיני [[שכחה]]#'''בית שמאי''' - המשך דיני שכחה בתבואה#'''כל זית''' - דיני שכחה בפירות, [[פרט ועוללות]] ו[[עוללות]]#'''מאימתי''' מי רשאי לקחת מתנות עניים, נאמנות העניים לעניין לענין מעשרות, מינימום נתינה לעני.
==משניות מיוחדות==
המשנה הראשונה במסכת פאה נאמרת בחלק מנוסחי ה[[תפילה (יהדות)|תפילה]] לאחר [[ברכות התורה]] כמייצגת את המשנה. המשנה עוסקת במצוות שאין להם כמות מינימלית מהמ[[תורהדאורייתא]] ומציינת דרך אגב מצוות שיש להם שכר גם בבעולם ב[[עולם הזה ]] וגם ב[[עולם הבא]]. :"אלו דברים שאין להם שיעור: הפיאה, וה[[ביכורים]], והריאיון, וגמילות ו[[גמילות חסדים]], ותלמוד תורה. ואלו דברים שאדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא: [[כיבוד אב ואם]], וגמילות חסדים, (והשכמת [[בית המדרש]] שחרית וערבית, [[הכנסת אורחים]] ו[[גמילות חסדיםביקור חולים]], ו[[הכנסת כלה]] ו[[לווית המת]] ועיון תפילה) והבאת שלום בין אדם לחברו(ובין איש לאשתו); ותלמוד תורה כנגד כולם." (מסכת {{מקור|משנה פאה א, א)|כן}}
המשנה האחרונה במסכת פאה מברכת את העני אשר נמנע מלהזקק למתנות עניים למרות שהוא רשאי לקחת תוך ציון הפסוק: "ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו" ([[{{מקור|ירמיהו]] י"יז ז ז)|כן}}.
==פרשני המסכת==
מלבד פרשני הירושלמי הרגילים, על מסכת פאה ישנם עוד כמה פירושים:*'''שטיינזלץ - מסכת פיאהפאה''' המסכת היחידה מהתלמוד הירושלמי שפורשה על ידי הרב [[הרב עדין שטיינזלץ]]במסגרת סדרת "תלמוד מתורגם ומבואר".*'''שוטנשטיין'''- חלק מהמסכתות מהירושלמי שפורשו במסגרת "מהדורת שוטנשטיין".
==קישורים חיצוניים==
* [http://kodesh.snunit.k12.il/b/h/h12.htm משנה, מסכת פיאהפאה] מאתר "סנונית"* [http://kodesh.snunit.k12.il/b/r/r1201_001a.htm תלמוד ירושלמי, מסכת פיאהפאה] מאתר "סנונית"* [http://www.mechon-mamre.org/b/h/h12.htm מסכת פיאהפאה] לפי כתב יד המיוחס ל[[רמב"ם]], באתר [[מכון ממרא]]*[http://www.orianit.edu-negev.gov.il/evelinjr/sites/homepage/more%20michael/Mpeh.htm הסברים על המשנה באתר יהדות] *[http://www.mastertorah.com/newsite/shiurim/mishna_iyun/zerayim/peah/Peah%20Test.pdf מבחן במסכת פאה]
{{מסכתות}}
[[קטגוריה:סדר זרעים|פאה]]

Navigation menu