Changes

Jump to navigation Jump to search

שלוש השבועות

232 bytes added, 19:43, 1 September 2010
no edit summary
שלושה שלוש שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל והאומות לגבי הגלותה[[גלות]] והעליה ל[[ארץ ישראל]].
==המקור==
 המקור הוא בגמרא ב[[תלמוד בבלי|גמרא]] ([[מסכת כתובות ]] קיא.) האומרת: "לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ...לכדרבי לוי דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא (שלושה) - הני דאמרן (אותם שאמרנו), אינך (האחרים) - שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. "בצבאות או באילות השדה" - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה - מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה".
המדרש דורש את לשון השבועה שנאמר בשיר השירים "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".
ה[[מהר"ל]] מפראג ([[נצח ישראל ]] פרק כ"ד) מסביר שהגלות היא נגד טבע העולם, ולפיכך היה צריך לעגן אותה בשבועות, כי אחרת היה [[עם ישראל ]] באופן טבעי חוזר מעצמו לארץ, או שהגויים היו מכלים את עם ישראל. אותו, אבל השבועות יוצרות הכרח במציאות להשאיר כך את המצב הלא -נורמלי של ישראל בגלות.
==השימוש בהם ע"י מתנגדי הציונות==
 שלושת השבועות שימשו מקור למתנגדים לציונות ולעליה לארץ ישראל, שטענתם שבכך עוברים על השבועה שלא למרוד באומות ושלא לעלות בחומה, וכן כל השבועה שלא לדחוק את הקץ.גדול המשתשמשים בטענה זו היה ה[[אדמו"ר]] מסאטמר, [[הרב יואל טייטלבוים]], שאף כתב על כך מאמר בספרו "[[ויואל משה]]".
==הסברים של תומכי הציונות==
רבנים רבים נתנו הסברים למה שלושת השבועות אינן שוללות את הציונות:
*ה"אור שמח", [[רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק]] כתב לאחר החלטת האומות בועידת סן-רמו על נתינת ארץ ישראל כבית לאומי ליהודים "סר פחד השבועות", כיוון שאין יותר התנגדות של האומות לעלית עם ישראל לארץ.
רבנים רבים נתנו הסברים למה שלושת השבועות אינם שוללים את הציונות: * [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]] (בשיחה בספר "[[מתוך התורה הגואלת]]") מסביר שמדובר ב[[מדרש]] ולא ב[[הלכה]], וראייתו שלא מצינו מבין הפוסקים ה[[פוסק]]ים שפסקו שבועות אלו להלכה. ה"[[אור אחת מהוכחותיו היא שאפילו האור שמח]]" (רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק) כתב לאחר החלטת האומות בועידת סן-רמו על נתינת ארץ ישראל כבית לאומי ליהודים "סר פחד השבועות". הרצי"ה מראה שזה כשיטתו, שהרי לא אמר ש"סר איסור השבועות" אלא "פחד השבועות", משמע שאין ממש איוסר גורף אלא פחד או חשש.
* יש שסברו שמדובר בשבועה הדדית, ומאחר והגויים לא קיימו את חלקם שלא להשתעבד בישראל יותר מדי, גם אנו איננו מחוייבים לחלקנו, כדין כל הסכם הדדי שאם צד אחד מפר את ההסכם הצד השני אינו מחוייב לקיימו.
 
* יש שסברו שמאחר והגויים נתנו אישור להקמת בית לאומי ליהודים בארץ בהחלטות ועד הלאומים, הצהרת בלפור וכו' אין כאן עוד עלייה בחומה ומרידה באומות.
* יש שסברו שהשבועות נתונות במחלוקת בין רב יהודה שסובר שאין לעלות לארץ ל[[רבי זירא]] שעלה לארץ ודורש שם את הפסוקים בצורה אחרת.
==לקראיה נוספת==
*'''נפש עדה-בירורים בענין השבועות'''.
*[[הרב שלמה אבינר]], '''שלא יעלו בחומה'''.
*[[הרב ישכר שלמה טייכטל]], '''[[אם הבנים שמחה]]'''
*[[הרב יואל טייטלבוים]], ה[[אדמוהאדמו]] מסאטמר, '''ויואל משה'''- מאמר ג' השבועות.
[[קטגוריה:ארץ ישראל]]
[[קטגוריה:גאולה]]

Navigation menu