Changes

Jump to navigation Jump to search

שלוש השבועות

243 bytes added, 18:22, 25 November 2010
==הסברים של תומכי הציונות==
ישנם שלושה עשר תירוצים לשבועה כמה הסברים מדוע עולים לארץ ישראל חרף השבועה "שלא יעלו כחומה":*כשניתן רשיון מאומות העולם לעליה לארץ, אין יותר שבועה. ([[רבי אברהם בורשטיין]] מסוכטשוב- ה"[[אבני נזר]]", [[רבי מאיר שמחה הכהן]] מדוינסק- ה"אור שמח", [[מהרש"א]], [[הרב אברהם יעלין]]- ה"[[ארך אפיים]]", [[הרב מנחם מנדל כשר]], [[רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצאהאלשטוק]], הרב נתן צבי פרידמן- ה"נצר מטעי", [[הרב ישכר שלמה טייכטל]]- ה"[[אם הבנים שמחה]]", הרב חיים דוד חזן- [[הראשון לציון]], [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], [[הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג]] ועוד). *אומות העולם הפרו את שבועתם, ולכן גם כלפי ישראל השבועה כבר לא חלה. ([[רבי שלמה קלוגר]], רבי הלל קולומייערמקולומאייה, הרב נתן צבי פרידמןועוד). *עליה בצורה הדרגתית אינה נחשבת כחומה. (רשב"ש, הרב יעלין, הרב יונה דב בלומברג, הרב מאיר בלומנפלדועוד). *אסור לעלות רק מבבל , אבל לא משאר הארצות. (רבי פנחס בעל ההפלאהה"הפלאה" ועוד).*החומה תקפה לאלף שנה בלבד. ([[רבי חיים ויטאל]], [[הרב עובדיה הדאיה]], הרב מרדכי עטיה ועוד).*השבועה ההיא רק על עליה על מנת לבנות את [[בית המקדש]]. ([[הגר"א]] ועוד). *כשבני ישראל תקיפים לעלות לארץ ישראל, בטלה השבועה. (רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא- "מי השילוח"ועוד).*כבר בגמרא השבועות שנויות במחלוקת, שבמסכת יומא אומר [[ריש לקיש]] שהוא שונא את אנשי בבל שלא עלו לארץ בימי עזרא, מכאן שהוא לא הסכים עם רבי זירא שאמר את ענין השבועות. (רבי יהושע פלק- ה[[פני יהושע]], [[הרב מרדכי אליאשברג]], הרב עטייהועוד). *רבי יזרא חזר בו, שכן במדרש שיר השירים רבה מסופר שהוא הודה שאילו עלו ישראל לא היה נחרב הבית. (הרב שרגא פייבל פרנק, [[הרב מרדכי עטייה]]ועוד). *רק בעל "מגילת אסתר" על [[ספר המצוות]] לרמב"ם פוסק אותן להלכה, אולם כל שאר הפוסקים חולקים עליו- למשל ובראשם ה[[רמב"ן]]. (הרצי"ה קוק, הרב טייכטל, הרב יעלין, [[רבי יהושע מקוטנא]], הרב בלומברג, ועוד רבים). *השבועות הן [[אגדה]] ולא [[הלכה]]. (הרצי"ה קוק, הפני יהושע, הרמב"ם, אבני נזר, הרב כשר, [[הרב שאול ישראלי]]ועוד). *השבועות הן מעין גזרות משמים, אך לא איסור מעשי, כביכול חומה המונעת מישראל לעלות לארץ. ([[מהר"ל מפראג]], הרב כשר, הרב ישראלי, ומשמע כך מה[[ריב"ש]], רשב"ש, רבי ישראל משקלוב- ה"פאת השולחן"ועוד). *
* ה"חומה" בטלה כאשר יש סימן לפקידה מאת ה'. ישנם כמה הסברים מהי אותה פקידה:
**רשיון אומות העולם הוא פקידה. ([[הגר"א]] וכן גדולי ישראל שנימנו בסעיף הקודםועוד).**התעוררות עם ישראל לשוב לארץ ישראל, נקראת פקידה. (הרב טייכטלועוד)
**התגלות סימני הקץ המגולה הם פקידה.
**הזוועות שהיו בגלות הינן פקידה.

Navigation menu