Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר אזכרי

25 bytes added, 01:36, 10 January 2011
no edit summary
'''רבי אליעזר אזכרי''' היה מרבני צפת בזמן [[מרןצפת]] הבזמן [[בית רבי יוסףקארו]] ו[[האר"י]] ז"ל, בעל[[ספר חרדים]]. המתמקד בשלשה דברים, [[אהבת ה']], מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני ה[[תשובה]].
מחבר בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ספר חרדיםידיד נפש]]. והוא ספר המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה.
בספרו בפרק לד, כתב את השיר [[ידיד נפש]]. זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א. מנוחתו כבוד בעיה"ק , ונקבר ב[[צפת]] [[תובב"אבית העלמין העתק בצפת]].

Navigation menu