Changes

Jump to navigation Jump to search

תלמוד ירושלמי

2,299 bytes removed, 12:21, 6 October 2011
no edit summary
כאן המקום להעיר שבגאונים ובראשונים אנו מוצאים שמות רבים לירושלמי: ירושלמי, תלמוד ירושלמי, תלמוד ארץ ישראל, תלמודא דמערבא, תלמודא דבני מערבא, גמרא ירושלמית, גמרא דבני מערבא (חומת ירושלים שער ב).
 
==מפרשי הירושלמי==
===הפירושים השונים===
כבר בתקופת הראשונים חובר פירוש לירושלמי, מר' יצחק הכהן תלמיד הראב"ד (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 524). אך אלינו לא הגיע שום פירוש מהראשונים בשלמות, אלא רק מהאחרונים, וגם הם מעטים הרבה מפירושי הבבלי (חומת ירושלים שער א).
 
המפרש הראשון לירושלמי שפירושו הגיע אלינו הוא ר' שלמה סיריליאו (שפירושו הודפס בירושלמי בסוף המסכת), אחריו פירשו בעל החרדים ועוד כמה וכמה מפרשים (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 525).
 
'''המפרשים המפורסמים הם''': ר' אליהו פולדא (רא"פ), ר' דוד פרנקיל - קרבן העדה ושיירי קרבן (על מועד נשים וחלק מנזיקין. אמנם הנודע ביהודה (תנינא או"ח ס) כתב נגד פירוש קרבן העדה, אך מפרשים רבים הרבו להביאו, כגון היפה עיניים), ר' משה מרגלית - פני משה ומראה הפנים (על כל הירושלמי, והוא אף העיר (שבת פ"י ה"ה [סג:] ד"ה תיפתר) "אי אפשר לעמוד על האמת אלא למי שידע לפרש לכולא דהאי ש"ס (ירושלמי) ועל הסדר"), רידב"ז (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 525).
 
עוד רבים אחריהם פירשו את הירושלמי, עד דורנו אנו (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 532).
 
===החסרונות בפירושי הירושלמי===
ר"ש ליברמן כתב שהחסרונות בפירושי הירושלמי הם:
 
א) הם לא הכירו את המציאות בתקופת התלמוד.
 
ב) לא הכירו את סגנונו ולשונו המיוחדים של הירושלמי.
 
ג) לא שמו לב שגרסת המשנה בירושלמי שונה לעיתים מגרסת המשנה בבבלי.
 
ד) לא היו להם כל כתבי היד של הירושלמי שנתגלו בימינו.
 
ה) הם לא חיפשו בספרי הראשונים את נוסח הירושלמי הנכון (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 532).
 
==דפוסי הירושלמי==
ד) ה[[זוהר]] נגד הירושלמי - פוסקים כירושלמי (שדי חמד ח"ט כללי הפוסקים סימן ב אות ט).
==ראה גם==
*[[מפרשי הירושלמי]]
==מקור==
1,107
edits

Navigation menu