Changes

Jump to navigation Jump to search

אבצן מבית לחם

7 bytes added, 22:42, 17 May 2012
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
מצד שני, ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.
{{שופטים}}
[[קטגוריה: שופטים]]

Navigation menu