Changes

Jump to navigation Jump to search

תלמוד ירושלמי

25 bytes added, 14:49, 21 June 2012
חיבור הירושלמי ועריכתו
==חיבור התלמוד הירושלמי ועריכתו=====מבנה התלמוד הירושלמי===
'''מבנה הירושלמי דומה לבבלי''': ברייתות מפרשות את ה[[משנה]] וחולקות עליה, פירושי [[משנה]] ופסקי הלכות של [[אמוראים]], הלכות שלא נזכרו במשנה, בעיות חדשות ומעשים, משא ומתן של אמוראים אחרונים בדברי אמוראים ראשונים ופסקי הלכות (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 555, חומת ירושלים שער ג).
===חלוקת המשניות===
לאחר חתימת המשנה והתלמודים, בין הבבלי ובין הירושלמי, היה כל פרק משניות בפני עצמו ואחריו פרק גמרא בפני עצמו. לאחר מכן סידרו הסבוראים וגאוני בבל בתלמוד הבבלי כל סוגיא למשנה השייכת לה. אבל בירושלמי לא שינו זאת הסבוראים והגאונים, ורק המפרשים האחרונים סידרו זאת, ולפעמים טעו ולא חילקו את הסוגיות באופן הנכון, כך שיתכן שגמרא על משנה מסוימת נמצאת על משנה שלפני או שלאחריה (כללי תלמוד ירושלמי, והקדמה לירושלמי עם פירוש מהר"ש סיריליאו, הודפסו אחרי מסכת ברכות בירושלמי).
 
==חלקים שונים מהירושלמי==
Anonymous user

Navigation menu