Changes

Jump to navigation Jump to search

תלמוד ירושלמי

211 bytes added, 15:06, 21 June 2012
זמן חיבורו
ד) ר"ל גינצבורג: לא לפני סוף המאה החמישית, דהיינו בערך בשנת ד'ר"ס [500], בדור שבו נחתם גם הבבלי (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 556).
אך לכל שאר הדעות (חוץ מדעת ר"ל גינצבורג) הירושלמי נחתם לפני התלמוד הבבלי. ויש מכך נפק"מ לדברי הפוסקים לקביעה הזאת הייתה השלכה מעשית בקביעתם של מספר פוסקים (רי"ף, כנסת הגדולה ועוד) שכתבו שבמחלוקת ירושלמי ובבלי שבמקרה של מחלוקת בין הירושלמי לבבלי יש לפסוק כבבלי משום שמחברי הבבלי הם רבנן כתלמוד בבלי בגלל הכלל ההלכתי של הלכה כרבנן בתראי , כלומר פוסקים כדעתם של הרבנים המאוחרים יותר (יד מלאכי ח"ב כללי שני התלמודים אות ב, שדי חמד ח"ט כללי הפוסקים סימן ב אות א), ומשום כך אף כתבו שהבבלי הוא "מהדורא בתרא" , מהדורה מאוחרת (ועדיפה) (מראה הפנים עירובין פ"ט ה"א [נו:]).
===מחברו===
Anonymous user

Navigation menu