Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי שמחה בונים אלתר

2 bytes removed, 14:11, 12 April 2013
no edit summary
בשנת תשמ"ה חלה במלה שהקשתה עליו לתקשר עם הסובבים אותו והוא מיעט לצאת מביתו ולדבר.
נפטר בז' ב[[תמוז]] תשנ"ב ונטמן ע"י אחיו ב"מערת גור" בבית הקברות ב[[הר הזיתים]].‏ את מקומו מילא אחיו הצעיר (מאביו), [[רבי פינחס פנחס מנחם אלתר]], בעל ה"פני מנחם". אחרי פטירת ר' פנחס מנחם, החל לכהן כאדמו"ר בנו של ר' שמחה בונים, [[רבי יעקב אריה אלתר]], האדמו"ר הנוכחי מגור.

Navigation menu